REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą „Gawęda o reumatologii” organizowanej przez firmę – Ambra Group s.c. w dniach 12-13 stycznia 2019 r. w Hotelu AC by Marriott we Wrocławiu.

2. W ramach Konferencji odbędą̨ się̨ interaktywne prelekcje podczas których Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę, do wykorzystania w pracy.

3. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia stosowniej opłaty konferencyjnej.

§ 2 Rejestracja oraz warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji może zostać dokonane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora: www.collagenmd.pl bądź wysyłając zgłoszenie na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio u Regionalnego Przedstawiciela Medycznego

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej lub zgłoszenie uczestnictwa droga mailową do Organizatora na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Organizatora podany w formularzu w maksymalnym terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych po wysłaniu formularza zgłoszeniowego nie później jednak niż do 7.01.2019 r.

3. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz danych zamawiającego.

4. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma Potwierdzenie rejestracji.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza zgłoszeniowego nieprawdziwych danych, w tym danych osobowych Uczestnika.

6. Opłata konferencyjna za udział w Konferencji wynosi 250,00 PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt).

7. W ramach opłaty konferencyjnej Organizator zapewnia certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, wyżywienie oraz nocleg. Prezentacje opracowane przez Prelegentów przesłane zostaną po Konferencji, na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

8. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie i w wysokości podanej przez Organizatora w niniejszym Regulaminie upoważnia Organizatora do anulowania Rejestracji uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

9. Organizator wystawi fakturę VAT na potwierdzenie dokonanych wpłat.

10. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.

11. Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 21 grudnia 2018 r. Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

12. Program Konferencji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.collagenmd.pl

13. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania na liście nazw Uczestników biorących udział w Konferencji.

14. Lista podpisywana jest przez Uczestników przed rozpoczęciem Konferencji i służy wyłącznie weryfikacji obecności.

15. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana Prelegentów, planu Konferencji lub daty Konferencji.

16. Organizator poinformuje niezwłocznie zamawiającego o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

17. W przypadku zaistnienia takiej zmiany Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od uzyskania informacji o zmianie, nie później jednak niż przed rozpoczęciem Konferencji.

18. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Konferencji na rachunek, z którego dokonano na rzecz Organizatora płatności.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W takim przypadku niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika oraz dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej opłaty konferencyjnej.

§ 3 Rezygnacja z udziału w Konferencji

1. Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji poprzez przesłanie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. stosownej informacji w tym zakresie, przy czym:

a) w przypadku doręczenia na wskazany adres e-mail Organizatora oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed wyznaczoną datą Konferencji, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rzecz uczestnika 100% uiszczonej ceny;

b) w przypadku doręczenia na wskazany adres e-mail Organizatora oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed wyznaczoną datą Konferencji, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rzecz uczestnika 50% uiszczonej ceny; c) w przypadku doręczenia na wskazany adres e-mail Organizatora oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa na 6 (słownie: sześć) lub mniej dni przed wyznaczoną datą Konferencji, Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej ceny.

2. O ile zgodnie z niniejszym Regulaminem Uczestnik jest uprawniony do zwrotu uiszczonej ceny lub jej części, Organizator zwraca Uczestnikowi właściwą kwotę na wskazane przez niego konto bankowe.

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) jest Organizator.

2. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestnika w procesie rejestracji mają charakter informacji poufnych i będą̨ służyć́ Organizatorowi wyłącznie do realizacji celów związanych z organizacją Konferencji, jak również̇ do ewentualnej komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konferencji.

3. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać ich usunięcia lub poprawienia.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

2. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160).

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora